į viršų
Pokalbiai
RSS Kanalas
Facebook
Atsiliepimai
Kontaktai
Google+
Twitter
YouTube
Šiandien: 839 Vakar: 1181 Narių: 3197 Skelbimų: 2563
Naujas skelbimasNemokamaiMano skelbimai (0)Bilietai
Taisyklės

SKELBKITES.CO.UK(LT.COM) NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS IR APRIBOJIMAI

 

1.Taisyklių taikymas ir aiškinimas

 

1. Šis dokumentas yra sutartis tarp SKELBKITES.CO.UK(LT,COM),

(el pašto adresas info@skelbkites.co.uk) ir Jūsų (Klientas) dėl

naudojimosi interneto svetaine skelbkites.co.uk (LT,COM)

(Svetainė).


1.1. Naudodamiesi svetaine Jūs patvirtinate, kad

esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir

taisyklėmis (Taisyklės), sutinkate su taisyklėmis

ir įsipareigojate jų laikytis.


1.2. Naudojimasis svetaine šiu taisyklių prasmė apima visų ir

bet kokių veiksmų atlikimą, klientui prisijungus prie svetainės

naudojantis interneto ryšiu. Šių taisyklių prasmė,paslaugos

apima visus ir bet kokius kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti svetainėje, įskaitant skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobudžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (Paslaugos). Klientas bet kokiu budu ir forma naudodamasis svetaine ir (ar) paslaugomis, besalygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei klientas nesutinka besalygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visu šiose taisyklėse nustatytų isipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis paslaugomis ir/ar svetaine.

 

2. Asmens duomenys

2.1. SKELBKITES.CO.UK(LT.COM) turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis svetaine kliento pateiktus ar SKELBKITES.CO.UK(LT,COM) kitais būdais surinktus asmens duomenis (Asmens duomenys), vadovaujantis šiose taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.


2.2. Klientas suteikia teisę SKELBKITES.CO.UK(LT.COM) valdyti ir tvarkyti kliento asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą SKELBKITES.CO.UK(LT.COM) valdyti ir tvarkyti kliento asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo asmens duomenis, panaikinti asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti kliento asmens duomenis negalioja atgal į praeitį.


2.3. SKELBKITES.CO.UK(LT,COM) rinks ir saugos asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokiu asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.


2.4. SKELBKITES.CO.UK(LT.COM) naudos asmens duomenis paslaugu teikimui, vystymui ir personalizavimui.


2.5. SKELBKITES.CO.UK(LT.COM) neteiks asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

3. Kliento teisės ir pareigos


Klientas įsipareigoja:

3.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir el.pašto adresą;

 

3.2. nenaudoti svetainės ir/ar paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;

 

3.3. naudodamasis svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ir/ar paslaugas (t.y. informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas prekes ir/ar paslaugas);

 

3.4. užtikrinti, kad skelbimai ar naudojantis svetaine kliento pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, failus, kompiuterių programas, el.pašto laiškus ir kt. (Kliento informacija):

 

3.4.1. nėra klaidinanti ar neteisinga;

3.4.2. nesiūlo įsigyti prekes ir/ar paslaugas, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota;

3.4.3. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);

 

3.4.4. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo, bei eksporto taisykles);

 

3.4.5. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;

3.4.6. neturi savyje virusų ar kitokiu kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų svetainės ir/ar paslaugų veikimą.


3.4.7. nereklamuoja ir neskelbia informacijos, kurioje minimi su SKELBKITES.CO.UK(LT,COM) tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus.


3.4.8. saugoti kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotu tretieji asmenys, išskyrus asmenys, kuriuos klientas įgaliojo atstovauti klientą naudojantis paslaugomis;


3.4.9. nedelsdamas pranešti SKELBKITES.CO.UK(LT.COM) apie bet kokius kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją svetainės anketoje;


3.4.10. nedelsdamas el.paštu pranešti SKELBKITES.CO.UK(LT.COM)(el pašto adresas:info@skelbkites.co.uk) jei kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;


3.4.11. neskelbti svetainėje skelbimų, kuriuose ieškoma ir/ar siūloma tos pačios prekės daugiau nei vieną kartą;

 

3.4.12. skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse;

3.4.13. neskelbti beprasmių skelbimų ar skelbimų su beprasmėmis simbolių sekomis;

3.4.14. neskelbti skelbimų, kuriuose siūloma daugiau nei vienas nekilnojamojo turto objektas;

 

3.4.15. užtikrinti, kad skelbimuose pateikiamos nuotraukos atspindi skelbimų tekste reklamuojamus objektus.

 

3.4.16. nepublikuoti reklamų, logotipų, maketų, vietoj objekto, nuotraukos.

Naudodamasis bet kuria paslauga klientas patvirtina, kad jis/ji:

3.5.1. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus svetainėje;


3.5.2. supranta ir sutinka, kad klientui sutikus su šiomis taisyklėmis tarp kliento ir SKELBKITES.CO.UK(LT.COM) sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios taisyklės;


3.5.3. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o SKELBKITES.CO.UK(LT,COM) neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybes;

4. Teisės ir pareigos

4.1. SKELBKITES.CO.UK(LT.COM) turi teisę savo nuožiūrą apriboti arba nutraukti kliento teisę ar galimybę naudotis svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią klientas pateikė svetainės pakeitimu, kliento skelbimo panaikinimu, kliento sąskaitos panaikinimu ir uždraudimu klientui iš naujo užsiregistruoti svetainėje, jei klientas:


4.1.1. pažeidžia šias taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse;


4.1.2. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis svetaine;


4.1.3. tyčia ir samoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, SKELBKITES.CO.UK(LT.COM) nuomone, netinkamai elgiasi;


4.1.4. SKELBKITES.CO.UK(LT,COM) turi teisę bet kada stebėti kliento veiksmus svetainėje, įskaitant kliento skelbimų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones SKELBKITES.CO.UK(LT,COM) turi teisę tirti bet kokius taisyklių pažeidimus;


4.1.5. SKELBKITES.CO.UK(LT,COM) turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš svetainės kliento skelbimus ar bet kokia kitą kliento pateiktą informaciją, jei, SKELBKITES.CO.UK(LT.COM) nuomone, jie pažeidžia šias taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.


4.1.6. SKELBKITES.CO.UK(LT.COM) turi teisę bet kada svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama kliento informacijos, tam, kad svetainė būtų patogiau naudotis.


4.1.7. SKELBKITES.CO.UK(LT,COM) turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas paslaugas pagal svetainėje nurodytas kainas.
 

4.1.8. Šalys susitaria, kad SKELBKITES.CO.UK(LT.COM) turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti svetainės veiklą.

5. Atsakomybės apribojimas

 

5.1. Klientas sutinka, kad SKELBKITES.CO.UK(LT.COM) nėra ir nebus atsakingas už svetainės ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl SKELBKITES.CO.UK(LT.COM) kaltės, ir dėl to neatsako už kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.


5.2. SKELBKITES.CO.UK(LT,COM) nebus atsakingas už daiktų ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis svetaine ir/ar paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.


5.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad svetainė ir (ar) paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš SKELBKITES.CO.UK(LT,COM) pusės dėl to, jog svetainė veiks ir paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių klientui ar tretiesiems asmenims. SKELBKITES.CO.UK(LT,COM) nėra ir nebus atsakingas už svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats SKELBKITES.CO.UK(LT,COM) ir iš to kilusias neigiamas pasėkmes klientui ar tretiesiems asmenims.


5.4. SKELBKITES.CO.UK(LT,COM) neatsako už jokią žalą ir nuostolius, kuriuos gali patirti klientas naudodamasis svetaine ir paslaugomis bei siūsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokia informaciją.


5.5. Klientas isipareigoja užtikrinti, kad SKELBKITES.CO.UK(LT,COM) niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmoketi, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad klientas naudojosi svetaine ir paslaugomis.


5.6. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog SKELBKITES.CO.UK(LT,COM) nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekejų, elektroninio pašto paslaugos tiekejo,kaltės klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas paslaugas. Klientui negalint naudotis mokamomis paslaugomis dėl trečiūjų asmenų kaltės, užmokestis už mokamas paslaugas klientui nėra gražinamas.

6. Taisyklių keitimas

6.1 Kadangi Paslaugos ir svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, SKELBKITES.CO.UK(LT,COM) turi teisę vienašališkai pakeisti taisykles.

7. Komentarai

7.1. Komentarai yra skirti savo nuomonės apie tinklapyje pateiktą informaciją išsakymui, o ne susirašinėjimui ar kitų lankytojų įsitikinimų vertinimui.

"Skelbkites" administracija komentarų nekontroliuoja, tačiau pasisakymai, kurie yra ne į temą, nekultūringi, reklamuoja ar pažeidžia įstatymus, gali būti ištrinti.

 

 

 

Renginių kalendorius
Filmo LIETUVIŠKI SVINGERIAI premjera Londone
Filmo LIETUVIŠKI SVINGERIAI premjera Londone   Sutuoktiniai Simas ir Giedrė pajunta, kad jų seksualinis gyvenimas darosi panašus į grikių dietą. Tačiau vieną vakarą jie netikėtai atsiduria lovoj su dar viena moterimi. Giedrė po tokio nuotykio lieka lengvai sumišus, o Simui visiškai susisuka galva... Vyras kelia kartelę ir įkalba žmoną permiegoti su svingerių pora. Tik nei patys svingeriai, nei vakarėlis jų prabangiuose namuose nebus toks, kokio visi tikėjosi...   Bilietus...
Liko: 3 d.22 val.43 min.
Linksmos lietuviškos Kalėdos vaikams ir šeimoms Dahenham'e
Linksmos lietuviškos Kalėdos vaikams ir šeimoms Dahenham'e   Visus mažus ir didelius lietuvaičius š.m. gruodžio 2 dieną, sekmadienį 11.00 - 15.00 val. kviečiame į labai LINKSMAS LIETUVIŠKAS KALĖDAS Dagenham'e!   Šventėje nenuobodžiaus nei vienas!  Vaikus linksmins, su jais žais, dainuos, gros ir netgi stebuklus rodys bei kiekvienam vaikui skirs dėmesio ir žinoma, dovanos Kalėdų senelis iš Lietuvos! Tėvelius džiugins vaikų pasirodymai. Tėveliai...
Liko: 10 d.18 val.13 min.
TELE BIM BAM - Šventinis koncertas šeimai
TELE BIM BAM - Šventinis koncertas šeimai   „Tele Bim Bam“ – daugiau nei dvidešimtmetį gyvuojantis dainuojančių vaikų kolektyvas iš Lietuvos, įkurtas charizmatiškosios Neringos Čereškevičienės. Nors “Tele bim-bam” sudėtis kito daug kartų, grupės populiarumas nė kiek nesumažėjo: “Tele bim-bam” dainos džiugina ne tik vaikų, bet jų tėvelių širdis. Spalvingi vaikystės prisiminimai neretai siejami su atmintyje įstrigusiomis ir hitais tapusiomis dai...
Liko: 1 m.20 d.21 val.13 min.
Grupė RONDO | Gyvai
Grupė RONDO | Gyvai   Grupė „Rondo“ susibūrė 1976 metais provincijos miestelyje Šiluvoje. Pradžioje tai buvo mėgėjiškas ansamblis “Provincija”. Grojo savo malonumui, laisvu nuo mokslo metų.   Tačiau “Rondo” sparčiai populiarėjo. Jų dainas pradėjo dainuoti visa Lietuva ir 1984 metais Valstybinė filharmonija pasiūlė “Rondo” dirbti profesionaliu pagrindu. Taip prasidėjo naujasis grupės “Rondo” profesionalaus muzikavim...
Liko: 1 m.21 d.3 val.13 min.
Buvusių moterų reikalai 3 - LONDON
Buvusių moterų reikalai 3 - LONDON   Žiūrovų numylėtinis Vytukas sugrįžta!   Trečiojoje „Buvusių Moterų Reikalai“ dalyje jis užmegs net dvi naujas pažintis. Viena iš jų galbūt pavirs tvirta vyriška draugyste, o kita... Nejaugi nauja meile?   Stiprus humoras, arši vyriška konkurencija ir pirmą kartą BMR istorijoje – būsimų draugų protus sujauksianti moteris.   Mantas Stonkus, Rolandas Mackevičius ir Gelminė Glemžaitė populiariausiame h...
Liko: 1 m.28 d.4 val.43 min.
APKLAUSA

Kas labiausiai motyvuotų likti Lietuvoje?

Geresnės ekonominės sąlygos Lietuvoje
Pakankamai geras atlyginimas Lietuvoje
Galimybė siekti karjeros Lietuvoje
Pasikeitusios šeimyninės aplinkybės
Lietuvoje būtų įvestas nemokamo mokslo įstatymas
Naujienų archyvas
Rekomenduojami skelbimai
Visų FOTOAPARATŲ ir VAIZDO KAMERŲ REMONTAS -10% P...
£1.00
Garso klasifikavimo protokolas, akustiniai matavim...
£1.00
Užsakyti skelbimą
Kaina: Sutartinė
Užsakyti skelbimą
Kaina: Sutartinė
Užsakyti skelbimą
Kaina: Sutartinė